Andere

Deelnamevoorwaarden winactie

Een deal van , 24. okt. 2018 13:07

Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten

„Santorini”


 1. Prijsvraag en organisator

De online-prijsvraag „Santorini” (hierna: „prijsvraag”) wordt aangeboden door HolidayPirates GmbH, Wallstraße 59, 10179 Berlijn, Duitsland (hierna: „HolidayPirates”). Deelname aan de prijsvraag geschiedt uitsluitend onder de volgende deelnamevoorwaarden.

2. Deelname

2.1 Deelname staat open voor eenieder met een leeftijd van 18 jaar of ouder en woonachtig in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland. Deelname staat niet open voor medewerkers van HolidayPirates en verbonden ondernemingen en hun familieleden.

2.2 Deze winactie loopt van 2 t/m 15 maart. Inzendingen moeten uiterlijk op 15 maart 2020 om 23.59 uur Nederlandse tijd zijn ontvangen. We loten willekeurig en nemen contact op met de winnaar op 16 maart 2020.

2.3 Om deel te nemen aan de loting, moet de gebruiker zich aanmelden bij de Facebook Travel Groep, onderdeel van de Facebook-pagina van VakantiePiraten. Vervolgens moet de gebruiker bij het Facebook Travel evenement de optie 'Gaat' selecteren. Door het evenement te delen op de eigen Facebook-tijdslijn kan de gebruiker zijn of haar winkansen vergroten.

2.4 Voor deelname aan de prijsvraag dient u te voldoen aan de in punt 2.3 omschreven voorwaarden. HolidayPirates is niet verantwoordelijk voor te late en/of onvolledige aanmeldingen.


3. Uitvoering en verstrekking van de prijzen

3.1 Alleen de hieronder nader omschreven prijzen worden verloot:


Een vakantie ter waarde van €3.000. De waarde van deze prijs kan alleen worden gebruikt voor het boeken van vluchten, hotels en transfers. De resterende waarde wordt verbeurd. Er is slechts één prijs beschikbaar voor alle deelnemende markten aan de wedstrijd. Geld dat overblijft van de oorspronkelijke prijs van de winactie na het boeken van het reisarrangement (vluchten en accommodatie) kan niet worden gebruikt door een derde partij die in geen verband staat met de prijs. Complexe reizen in meerdere steden zijn niet toegestaan. VakantiePiraten zal naar eigen goeddunken beslissen wat een complexe multi-city trip inhoudt

3.2 Winnaars worden binnen een werkdag na afloop van de actieperiode door loting bepaald.

3.3 De winnaar ontvangt bericht dat hij een prijs gewonnen heeft via een e-mail aan het door hem opgegeven e-mailadres (zie 2.3). Prijzen worden – voor zover zij zich daarvoor lenen – met de post bij de winnaars bezorgd en wel op het bij de order opgegeven adres. De verloting vindt plaats na 9 februari 2020. De winnaar dient de ontvangst van de kennisgeving, zijn naam en zijn adres binnen 3 dagen na de kennisgeving door de aanbieder te bevestigen via de in de kennisgeving genoemde contactmogelijkheden; indien hij dit nalaat wordt de prijs aan een andere prijsvraagdeelnemer toegekend. Wat dit betreft draagt de deelnemer er zelf zorg voor dat hij via zijn e-mailaccount kennis neemt van het bericht van HolidayPirates dat hij een prijs gewonnen heeft. De prijzen die tijdens de prijsvraag via onze communicatiekanalen worden bekendgemaakt, worden met behulp van de wisselkoersen op de slotdag omgerekend naar lokale valuta. Voor zover de prijs bestaat uit deelname aan een reis worden de bijzonderheden van de reis in overleg met de prijswinnaars geregeld.

3.4 De winnaar moet binnen één jaar nadat hij/zij de prijs heeft opgeëist reizen. Anders wordt de prijs verbeurd.

3.5 De aanspraak op de prijs kan niet worden gecedeerd of overgedragen. De prijs kan niet in geld worden uitbetaald, en niet worden aangevuld of gewijzigd. VakantiePiraten behoudt zich het recht voor om indien de prijs om welke reden dan ook niet ter beschikking kan worden gesteld, een gelijkwaardige prijs ter vervanging te verstrekken.

3.6 De te winnen reis in de loting wordt geregeld door VakantiePiraten. VakantiePiraten is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de reis.

3.7 De winactie wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met Facebook of Instagram. Facebook en Instagram zijn niet beschikbaar voor contact over de wedstrijd.

3.8 De gewonnen reis moet vertrekken vanuit een van de deelnemende landen: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, UK, Frankrijk, Spanje, Italië, de Verenigde Staten, Nederland en België.

3.9 De winnaar is zelf verantwoordelijk voor eventuele reisbenodigdheden zoals paspoort, visa of andere verplichte reisdocumenten voor de reis die geregeld wordt met HolidayPirates. Mocht de winnaar onoverkomelijk niet op tijd de benodigde reisdocumenten hebben is HolidayPirates niet verantwoordelijk voor het reorganiseren van de reis.

3.10 De prijs kan beschouwd worden als een belastbaar voordeel voor de winnaar. De winnaar is volledig en direct verantwoordelijk voor de berekening en betaling van mogelijke belastingheffingen op de prijs.

4. Uitsluiting van deelname

4.1 In geval van overtreding van deze deelnamevoorwaarden behoudt VakantiePiraten zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van de prijsvraag.

4.2 Bovendien behoudt HolidayPirates zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die ongeoorloofde hulpmiddelen gebruiken of anderszins door manipulatie voordelen proberen te verkrijgen (in het bijzonder door middel van groepsdeelnamen of meervoudige deelnamen, tenzij deze door HolidayPirates uitdrukkelijk zijn toegelaten). Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien gebruik wordt gemaakt van automatische scripts, hackertools, Trojaanse paarden of virussen of als een deelnemer zich met andere ongeoorloofde middelen voordelen verschaft. Ook het opgeven van onjuiste persoonsgegevens of het gebruik van ‘fakeprofielen’ kan tot uitsluiting leiden. In voorkomend geval kunnen dan – ook achteraf – prijzen worden ingetrokken en/of teruggevorderd.

5. Voortijdige beëindiging resp. stopzetting van de prijsvraag

HolidayPirates is bevoegd de prijsvraag voortijdig te stoppen, te onderbreken of te wijzigen indien er sprake is van onvoorziene, buiten de invloed van de organisator liggende omstandigheden die de oorspronkelijke uitvoering bemoeilijken of die met zich brengen dat de oorspronkelijke uitvoering niet langer van HolidayPirates gevergd kan worden. Hieronder vallen in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het ongeoorloofd ingrijpen van derden, technische problemen met betrekking tot hardware of software waar de organisator geen invloed op heeft, en schendingen van het recht die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de prijsvraag, in het bijzonder manipulatie van het verloop van de prijsvraag.

6. Gegevensverwerking bij de prijsvraag

Specificaties over de gegevens die in het kader van het kansspel worden verwerkt en de rechten die in dit verband ten gunste van de deelnemer bestaan, vindt u in onze gegevensbeschermingsinformatie, die u hier kunt raadplegen.

7. Slotbepalingen

7.1 Een beroep op de rechter is uitgesloten.

7.2 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het in het Duitse recht overgenomen VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (Weens Koopverdrag of CISG).

7.3 Indien afzonderlijke bepalingen ongeldig zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.


Privacybeleid voor het kansspel

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Hieropvolgens leggen wij u in het bijzonder uit welke persoonsgegevens voor welk doel en op welke wettelijke basis door ons worden verwerkt.

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Verantwoordelijk op het gebied van gegevensverwerking is:

HolidayPirates GmbH, Wallstraße 59, 10179 Berlijn.

De commissaris voor gegevensbescherming van HolidayPirates GmbH is de heer Roman Maczkowsky. Contactgegevens via e-mail: [email protected]


2. Welke categorieën persoonsgegevens worden van mij gebruikt?

We verwerken de contactgegevens (e-mailadres), naast de protocolgegevens die ontstaan bij het gebruik van onze IT-systemen. Verder verwerken we de volgende soorten contactgegevens die door de winnaar van de winactie worden verstrekt: voornaam, achternaam en e-mailadres.

3. Waar komen deze gegevens vandaan?

De gegevens komen rechtstreeks van u, aangezien de gegevens worden verzameld in het kader van uw deelname aan het kansspel.

4. Voor welke doeleinden worden mijn gegevens verwerkt? Op welke juridische grondslag baseert het bedrijf dit?

a. Artikel 6 par. 1 lit. b) AVG

Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter nakoming van de overeenkomst tussen u en ons m.b.t. het kansspelcontract. Dit geldt ook voor de verwerking die voor het uitvoeren van de maatregelen voorafgaand aan de overeenkomst noodzakelijk zijn. De verwerking wordt verricht voor de uitvoering van contractueel gewaarborgde diensten, bv. de afhandeling van een eventuele vordering voor de prijs die wordt aangeboden als onderdeel van het kansspel. De rechtsgrondslag hiervoor is Artikel 6 par. 1 lit. b) AVG. In het kader van de naleving en uitvoering van de overeenkomst verwerken wij de gegevens die u ons heeft verstrekt bij het sluiten van de overeenkomst of in de loop van de contractuele relatie. Dit omvat met name uw stamgegevens (naam, achternaam, geboortedatum, adres, e-mailadres).

b. Artikel 6 par. 1 lit. a) AVG

Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, zullen wij de gegevens verwerken voor het doel dat is vermeld in de toestemmingsverklaring. U kunt een verleende toestemming te allen tijde herroepen.

c. Artikel 6 par. 1 lit. f) AVG

Tevens verwerken wij uw gegevens op ter bescherming van gerechtvaardigde belangen van ons of van derden. Dit geldt in het bijzonder voor de interne communicatie tussen verbonden ondernemingen en andere administratieve doeleinden.

5. Worden de gegevens doorgegeven?

Binnen ons bedrijf of bedrijfsnetwerk krijgen de werknemers toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om de contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen. Bovendien kunnen de door ons ingeschakelde serviceproviders voor deze doeleinden ook gegevens van ons ontvangen:
Touroperators, verkooppartners, IT-serviceproviders

Braze Inc.

 • Adres en plaats van jurisdictie: Braze Inc., 318 West 39th Street, New York, NY 10018
 • GDPR-conformiteit: https://www.braze.com/docs/help/gdpr_compliance/
 • Doel: voldoen aan campagneverplichtingen gecreëerd door HolidayPirates GmbH, reclame maken voor de winactie, aanmeldscherm weergeven in app, e-mailadres verzamelen & informatie opslaan om winnaar te trekken, pushmeldingen verzenden voor de wedstrijd en na beëindiging van de wedstrijd
 • Onthulde gegevens: analyse van gebruikersgedrag in de app om gepersonaliseerde winactie-meldingen, e-mailadres, niet-identificeerbare basisinformatie van het apparaat (land, taal, tijdzone, besturingssysteem, app-versie en apparaat-ID) te ontvangen.

Raadpleeg ons beleid voor gegevensbescherming voor meer informatie over gegevens en tracking in de app.

Adjust GmbH (apps)

 • Adres: adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlijn, Duitsland
 • GDPR-conformiteit: https://www.adjust.com/gdpr/
 • Doel: Analyseer de prestaties van de winactie en identificeer het gedrag van mobiele applicaties om gerichte marketingbeslissingen voor te bereiden en mobiele campagnes voor sociale netwerken en andere websites efficiënt uit te voeren en te optimaliseren
 • Alle gepseudonimiseerde gegevens:
  • Pseudonieme cookie-ID, advertentie-ID en apparaat-ID gebruikt door een bepaalde persoon, gebeurtenissen in de mobiele app gerelateerd aan het gebruik van de mobiele app door een specifieke gebruiker (met name inloggen en succesvolle afronding van de transactie), maar geen betalings- en financiële gegevens.
  • Inhoud van de advertentie die moet worden afgeleverd aan een bepaalde gebruiker en, in voorkomend geval, gerubriceerde advertentiegroep waartoe die persoon behoort

We verzamelen informatie over uw activiteit in onze app, inclusief servicegerelateerde, diagnostische en prestatie-informatie. Dit omvat informatie over uw activiteit (bijvoorbeeld hoe u onze services gebruikt, uw service-instellingen, hoe u communiceert met anderen die onze services gebruiken, en de tijd, frequentie en duur van uw activiteiten en interacties), logbestanden en diagnostiek, crash , website en prestatielogboeken en rapporten. Als u tracking in de app niet hebt uitgeschakeld (in "Informatie over gebruik en logboek"), worden sommige pseudonieme gegevens verzonden naar Adjust GmbH, Facebook Inc. en Google Ireland Limited. Gegevensverwerking volgens Art. 6. (1) f AVG wordt gerechtvaardigd door ons economisch belang bij het optimaliseren van bestaande producten en diensten en het bieden van technische functionaliteit.

Raadpleeg onze verordening gegevensbescherming voor meer informatie.

6. Welke rechten heb ik?

U heeft principieel de volgende rechten:
• Recht op inzage (artikel 15 AVG)
• Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
• Recht op bezwaar (artikel 21 AVG)
• Recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG)
• Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG)
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG)

Voor zover wij ons op ons rechtmatig belang (artikel 6, lid 1, onder f) AVG) als rechtsgrondslag beroepen, beschikt u over een bezwaarrecht op grond van artikel 21 AVG.

Overeenkomstig artikel 21 AVG heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet verder verwerken voor direct-marketing doeleinden of een daaraan gerelateerde profilering.

Ook na uitoefening van uw recht van bezwaar verwerken wij uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor bescherming van de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te erkennen, uit te oefenen of te verdedigen (zie Art Par. 1, par. 6 DSGVO, het zogenaamde "beperkt recht van bezwaar"). In dat geval heeft u alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

7. Heb ik recht op beroep?

Ja, u heeft de mogelijkheid om rechtstreeks bij ons of bij een verantwoordelijke toezichthoudende instantie een klacht in te dienen voor gegevensbescherming.

Wij hechten groot belang aan transparantie. Aarzel niet om met ons contact op te nemen indien u vragen heeft.

8. Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van het bestaande contract. Als de gegevens niet langer nodig zijn om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen, verwijderen wij de gegevens regelmatig, maar we moeten ons aan de wettelijke opslagverplichtingen houden (met name § 257 HGB en § 147 AO). Deze kunnen tot 10 jaar duren.

Indien gegevens moeten worden bewaard om de tenuitvoerlegging van rechtsvorderingen te waarborgen, kan de verjaringstermijn oplopen tot 30 jaar, waarbij een normale verjaringstermijn drie jaar bedraagt.

Wanneer uw gegevens worden gebruikt voor reclamedoeleinden, zullen wij de gegevens alleen verwerken totdat u bezwaar maakt tegen het gebruik ervan of u uw toestemming heeft ingetrokken of het gebruik van deze gegevens niet langer wettelijk is toegestaan.

9. Moet ik mijn gegevens aan u achterlaten?

In het kader van onze contractuele relatie dient u de persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de naleving en uitvoering van de overeenkomst of voor de verwerking ervan waartoe wij wettelijk zijn verplicht. Als u ze niet beschikbaar stelt zou dit betekenen dat we regelmatig niet in staat zijn om het contract met u te sluiten.

Deelnamevoorwaarden winactie