Deelnamevoorwaarden “Golden Ticket Lente”

Een deal van , 5. mrt. 2017 2:48

Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten

“Golden Ticket Lente”


1. Prijsvraag en organisator

De online-prijsvraag “Golden Ticket Lente” (hierna: „prijsvraag”) wordt aangeboden door HolidayPirates GmbH, Wallstraße 59, 10179 Berlijn, Duitsland (hierna: „HolidayPirates”). Deelname aan de prijsvraag geschiedt uitsluitend onder de volgende deelnamevoorwaarden.


2. Deelname


2.1 Deelname staat open voor eenieder met een leeftijd van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland of België. Deelname staat niet open voor medewerkers van HolidayPirates en verbonden ondernemingen en hun familieleden.


2.2 Deelname aan de wedstrijd is alleen mogelijk binnen de periode 15 april 2019 (10:00 lokale tijd) tot en met 28 april 2019 (23:59 lokale tijd). Deelname aan de wedstrijd is gratis. Je kunt uiterlijk meedoen tot en met 28 april (23:59 lokale tijd).


2.3 Iedereen die zich uiterlijk 28 april 2019 via de winactie-pagina aanmeldt voor de nieuwsbrief en vervolgens zijn/haar registratie via e-mail bevestigt, doet mee aan de wedstrijd. Reeds geregistreerde nieuwsbriefabonnees moeten hun e-mailadres opnieuw invoeren via deze webpagina om deel te nemen aan de winactie. Gebruikersacties kunnen leiden tot verdere wedstrijd gerelateerde e-mails.

Deelnemers ontvangen een persoonlijke link om te delen met hun contactpersonen na het invoeren van hun e-mailadres. Hoe meer vrienden een deelnemer uitnodigt om lid te worden van de Nieuwsbrief Service, hoe hoger de kans om de prijs te winnen. De deelnemers vergroten hun kansen om te winnen met 10 extra kansen elke keer dat ze de persoonlijke link delen met een vriend, via de kanalen op de wedstrijdwidget, en de doorverwezen vrienden de registratie met succes doorlopen voor de HolidayPirates nieuwsbriefservice.2.4 Voor deelname aan de prijsvraag dient u te voldoen aan de in punt 2.3 omschreven voorwaarden. HolidayPirates is niet verantwoordelijk voor te late en/of onvolledige aanmeldingen. Het taggen van een bedrijf of beroemdheid die niet gerelateerd is aan de deelnemer is niet toegestaan met diskwalificatie als gevolg.


3. Uitvoering en verstrekking van de prijzen


3.1 Alleen de hieronder nader omschreven prijzen worden verloot:


Eén vakantie ter waarde van € 5.000 (indien van toepassing, zal de prijs worden omgezet naar de lokale valuta volgens de wisselkoers op het moment van boeking). De waarde van deze prijs kan alleen worden gebruikt voor het boeken van vluchten, hotels en transfers, de resterende waarde wordt verbeurd. Er is slechts één centrale prijs beschikbaar voor alle deelnemende markten (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, VK, Frankrijk, Spanje, Italië, Polen, VS, Nederland en België) in de winactie. Geld dat overblijft na de oorspronkelijke wedstrijdprijswaarde na het reisarrangement (vluchten en accommodatie) kan niet worden gebruikt door een derde partij die niet verbonden is met de prijs. Complexe multi-citytrips zijn niet toegestaan. HolidayPirates beslist naar eigen goeddunken wat een complexe multi-city trip is.


3.2 Winnaars worden binnen één werkdag na afloop van de actieperiodes door loting bepaald.


3.3 De winnaar wordt gecontacteerd via een e-mail, gestuurd naar het account van de winnaar. Prijzen worden – voor zover zij zich daarvoor lenen – met de post bij de winnaars bezorgd en wel op het bij de order opgegeven adres. De verloting vindt plaats na 28 april 2019. Om de prijs te accepteren dient de winnaar te reageren op de e-mail van HolidayPirates. De winnaar moet de ontvangstbevestiging van de kennisgeving evenals zijn naam en adres binnen 3 dagen na ontvangst van de kennisgeving door de wedstrijdpromotor bevestigen aan de hand van de gegeven contactroutes in de kennisgeving. Indien hij dit nalaat wordt de prijs aan een andere prijsvraag deelnemer toegekend. Wat dit betreft draagt de deelnemer er zelf zorg voor dat hij via zijn e-mailaccount kennis neemt van het bericht van HolidayPirates dat hij een prijs gewonnen heeft. De prijzen die tijdens de prijsvraag via onze communicatiekanalen worden bekendgemaakt, worden met behulp van de wisselkoersen op de slotdag omgerekend naar lokale valuta. Voor zover de prijs bestaat uit deelname aan een reis worden de bijzonderheden van de reis in overleg met de prijswinnaars geregeld.


3.4 De winnaar moet binnen één jaar nadat hij/zij de prijs heeft opgeëist reizen. Anders wordt de prijs verbeurd.


3.5 Het recht op de prijs vervalt indien de prijs niet kan worden bezorgd aan de prijswinnaar binnen twee weken nadat hem het eerste bericht is toegezonden dat hij een prijs gewonnen heeft, en dit door redenen die toe te schrijven zijn aan de prijswinnaar. De bezorging van prijzen in natura geschiedt alleen in Duitsland kosteloos voor slechts een enkele bezorgpoging. In de andere gevallen komen de transportkosten en andere heffingen (invoerrechten, belastingen, enz.) voor rekening van de prijswinnaar.


3.6 De aanspraak op de prijs kan niet worden gecedeerd of overgedragen. De prijs kan niet in geld worden uitbetaald, en niet worden aangevuld of gewijzigd. HolidayPirates behoudt zich het recht voor om indien de prijs om welke reden dan ook niet ter beschikking kan worden gesteld, een gelijkwaardige prijs ter vervanging te verstrekken.


3.7 De te winnen trekking in de trekking wordt geregeld door HolidayPirates. HolidayPirates is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de reis.


3.8 Facebook en Instagram zijn op geen enkele manier verbonden met de winactie en zijn niet beschikbaar voor contact over de winactie.


3.9 De gewonnen reis moet vertrekken vanuit een van de deelnemende landen: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland en de VS.


3.10 De winnaar is zelf verantwoordelijk voor eventuele reisbenodigdheden zoals paspoort, visa of andere verplichte reisdocumenten voor de reis die geregeld wordt met HolidayPirates. Mocht de winnaar onoverkomelijk niet op tijd de benodigde reisdocumenten hebben is HolidayPirates niet verantwoordelijk voor het reorganiseren van de reis.


3.11 De prijs kan beschouwd worden als een belastbaar voordeel voor de winnaar. De winnaar is volledig en direct verantwoordelijk voor de berekening en betaling van mogelijke belastingheffingen op de prijs.


4. Uitsluiting van deelname


4.1 In geval van overtreding van deze deelnamevoorwaarden behoudt HolidayPirates zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van de prijsvraag.


4.2 Bovendien behoudt HolidayPirates zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die ongeoorloofde hulpmiddelen gebruiken of anderszins door manipulatie voordelen proberen te verkrijgen (in het bijzonder door middel van groepsdeelnamen of meervoudige deelnamen, tenzij deze door HolidayPirates uitdrukkelijk zijn toegelaten). Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien gebruik wordt gemaakt van automatische scripts, hackertools, Trojaanse paarden of virussen of als een deelnemer zich met andere ongeoorloofde middelen voordelen verschaft. Ook het opgeven van onjuiste persoonsgegevens of het gebruik van ‘fakeprofielen’ kan tot uitsluiting leiden. In voorkomend geval kunnen dan – ook achteraf – prijzen worden ingetrokken en/of teruggevorderd.


5. Voortijdige beëindiging resp. stopzetting van de prijsvraag


HolidayPirates is bevoegd de prijsvraag voortijdig te stoppen, te onderbreken of te wijzigen indien er sprake is van onvoorziene, buiten de invloed van de organisator liggende omstandigheden die de oorspronkelijke uitvoering bemoeilijken of die met zich brengen dat de oorspronkelijke uitvoering niet langer van HolidayPirates gevergd kan worden. Hieronder vallen in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het ongeoorloofd ingrijpen van derden, technische problemen met betrekking tot hardware of software waar de organisator geen invloed op heeft, en schendingen van het recht die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de prijsvraag, in het bijzonder manipulatie van het verloop van de prijsvraag.


6. Overdracht van rechten


De deelnemer draagt aan HolidayPirates alle auteursrechtelijke gebruiks- en naburige rechten over die bij hem zijn ontstaan of zullen ontstaan dan wel door hem zijn verkregen of nog worden verkregen, op foto’s en/of fotografische werken die in het kader van zijn deelname aan de prijsvraag zijn toegestaan, voor het niet-uitsluitende, naar believen herhaalde gebruik voor het bedrijfsdoel ter plaatse, en zulks zonder beperking met betrekking tot inhoud, tijd en plaats.


7. Gegevensverwerking bij de prijsvraag


Specificaties over de gegevens die in het kader van het kansspel worden verwerkt en de rechten die in dit verband ten gunste van de deelnemer bestaan, vindt u in onze gegevensbeschermingsinformatie, die u hier kunt raadplegen.


8. Slotbepalingen


8.1 Een beroep op de rechter is uitgesloten.


8.2 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het in het Duitse recht overgenomen VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (Weens Koopverdrag of CISG).


8.3 Indien afzonderlijke bepalingen ongeldig zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.