Deelnamevoorwaarden “De zomer in je bol”

Een deal van , 1. aug. 2017 5:34

Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten
De zomer in je bol


  1. Prijsvraag en organisator

De online-prijsvraag “De zomer in je bol” (hierna: „prijsvraag”) wordt aangeboden door HolidayPirates GmbH, Wallstraße 59, 10179 Berlijn, Duitsland (hierna: „HolidayPirates”). Deelname aan de prijsvraag geschiedt uitsluitend onder de volgende deelnamevoorwaarden.


2. Deelname


2.1 Deelname staat open voor eenieder met een leeftijd van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland of België. Deelname staat niet open voor medewerkers van HolidayPirates en verbonden ondernemingen en hun familieleden.


2.2 Deelname aan de wedstrijd is alleen mogelijk binnen de periode 5 augustus 2019 (10:00 lokale tijd) tot en met 18 augustus 2019 (23:59 lokale tijd). Deelname aan de wedstrijd is gratis. Je kunt uiterlijk meedoen tot en met 18 augustus (23:59 lokale tijd).


2.3 Om deel te nemen aan de winactie, log in en download de nieuwe HolidayPirates App. Gebruikers die de nieuwe HolidayPirates-App al hebben gedownload, kunnen deelnemen door in te loggen en te klikken op de download-knop van de app. Zodra je je aanmeldt, ontvang je een bevestigingsmail en 20 extra kansen in de trekking. Deelnemers kunnen een gepersonaliseerde link krijgen op de winactie pagina. Zij kunnen deze link delen met vrienden en familie en hen uitnodigen om mee te doen aan de winactie. Als de doorverwezen gebruiker deelneemt aan de winactie via de gedeelde link krijgt de doorverwijzer 10 extra kansen in de trekking. Voor iedere succesvolle doorverwijzing krijg de doorverwijzer 10 extra kansen in de trekking.


2.4 Voor deelname aan de prijsvraag dient u te voldoen aan de in punt 2.3 omschreven voorwaarden. HolidayPirates is niet verantwoordelijk voor te late en/of onvolledige aanmeldingen.


3. Uitvoering en verstrekking van de prijzen


3.1 Alleen de hieronder nader omschreven prijzen worden verloot:


Eén vakantie ter waarde van € 5.000 (indien van toepassing wordt de prijswaarde omgezet naar de lokale valuta op basis van de wisselkoers op het moment van boeking). De waarde van deze prijs kan alleen worden gebruikt voor het boeken van vluchten, hotels en transfers, de resterende waarde wordt verbeurd. Er is slechts één prijs beschikbaar voor alle deelnemende markten (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, USA, Frankrijk, Spanje, Italië, VK, Nederland en België) in de competitie. Geld dat overblijft na de oorspronkelijke wedstrijdprijswaarde na het reisarrangement (vluchten en accommodatie) kan niet worden gebruikt door een derde partij die niet verbonden is met de prijs. Complexe multi-citytrips zijn niet toegestaan. HolidayPirates beslist naar eigen goeddunken wat een complexe multi-city trip is


3.2 Winnaars worden binnen één werkdag na afloop van de actieperiodes door loting bepaald.


3.3 De winnaar wordt gecontacteerd via een e-mail, gestuurd naar het account van de winnaar. Prijzen worden – voor zover zij zich daarvoor lenen – met de post bij de winnaars bezorgd en wel op het bij de order opgegeven adres. De verloting vindt plaats na 18 augustus 2019. Om de prijs te accepteren dient de winnaar te reageren op de e-mail van VakantiePiraten. De winnaar moet de ontvangstbevestiging van de kennisgeving evenals zijn naam en adres binnen 3 dagen na ontvangst van de kennisgeving door de wedstrijdpromotor bevestigen aan de hand van de gegeven contactroutes in de kennisgeving. Indien hij dit nalaat wordt de prijs aan een andere prijsvraag deelnemer toegekend. Wat dit betreft draagt de deelnemer er zelf zorg voor dat hij via zijn emailaccount kennis neemt van het bericht van HolidayPirates dat hij een prijs gewonnen heeft. De prijzen die tijdens de prijsvraag via onze communicatiekanalen worden bekendgemaakt, worden met behulp van de wisselkoersen op de slotdag omgerekend naar lokale valuta. Voor zover de prijs bestaat uit deelname aan een reis worden de bijzonderheden van de reis in overleg met de prijswinnaars geregeld.


3.4 De winnaar moet binnen één jaar nadat hij/zij de prijs heeft opgeëist reizen. Anders wordt de prijs verbeurd.


3.5 De aanspraak op de prijs kan niet worden gecedeerd of overgedragen. De prijs kan niet in geld worden uitbetaald, en niet worden aangevuld of gewijzigd. HolidayPirates behoudt zich het recht voor om indien de prijs om welke reden dan ook niet ter beschikking kan worden gesteld, een gelijkwaardige prijs ter vervanging te verstrekken.


3.6 De te winnen trekking in de trekking wordt geregeld door HolidayPirates. HolidayPirates is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de reis.


3.7 Facebook en Instagram zijn op geen enkele manier verbonden met de winactie en is niet beschikbaar voor contact over de winactie.


3.8 De gewonnen reis moet vertrekken vanuit een van de deelnemende landen: Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, USA, Frankrijk, Italië, Spanje, VK, Nederland of België.


3.9 De winnaar is zelf verantwoordelijk voor eventuele reisbenodigdheden zoals paspoort, visa of andere verplichte reisdocumenten voor de reis die geregeld wordt met HolidayPirates. Mocht de winnaar onoverkomelijk niet op tijd de benodigde reisdocumenten hebben is HolidayPirates niet verantwoordelijk voor het reorganiseren van de reis.


3.10 De prijs kan beschouwd worden als een belastbaar voordeel voor de winnaar. De winnaar is volledig en direct verantwoordelijk voor de berekening en betaling van mogelijke belastingheffingen op de prijs.


4. Uitsluiting van deelname


4.1 In geval van overtreding van deze deelnamevoorwaarden behoudt HolidayPirates zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van de prijsvraag.


4.2 Bovendien behoudt HolidayPirates zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die ongeoorloofde hulpmiddelen gebruiken of anderszins door manipulatie voordelen proberen te verkrijgen (in het bijzonder door middel van groepsdeelnamen of meervoudige deelnamen, tenzij deze door HolidayPirates uitdrukkelijk zijn toegelaten). Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien gebruik wordt gemaakt van automatische scripts, hackertools, Trojaanse paarden of virussen of als een deelnemer zich met andere ongeoorloofde middelen voordelen verschaft. Ook het opgeven van onjuiste persoonsgegevens of het gebruik van ‘fakeprofielen’ kan tot uitsluiting leiden. In voorkomend geval kunnen dan – ook achteraf – prijzen worden ingetrokken en/of teruggevorderd.


5. Voortijdige beëindiging resp. stopzetting van de prijsvraag


HolidayPirates is bevoegd de prijsvraag voortijdig te stoppen, te onderbreken of te wijzigen indien er sprake is van onvoorziene, buiten de invloed van de organisator liggende omstandigheden die de oorspronkelijke uitvoering bemoeilijken of die met zich brengen dat de oorspronkelijke uitvoering niet langer van HolidayPirates gevergd kan worden. Hieronder vallen in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het ongeoorloofd ingrijpen van derden, technische problemen met betrekking tot hardware of software waar de organisator geen invloed op heeft, en schendingen van het recht die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de prijsvraag, in het bijzonder manipulatie van het verloop van de prijsvraag.


6. Gegevensverwerking bij de prijsvraag


Specificaties over de gegevens die in het kader van het kansspel worden verwerkt en de rechten die in dit verband ten gunste van de deelnemer bestaan, vindt u in onze gegevensbeschermingsinformatie, die u hier kunt raadplegen.


7. Slotbepalingen


Door deel te nemen aan de wedstrijd doet de gebruiker afstand van zijn / haar rechten op enige juridische actie met betrekking tot de prijsvraag of de geclaimde prijs.

Deelnamevoorwaarden “De zomer in je bol”