​Privacybeleid voor het kansspel

Een deal van , 1. aug. 2017 5:30

Privacybeleid voor het kansspel

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Hieropvolgens leggen wij u in het bijzonder uit welke persoonsgegevens voor welk doel en op welke wettelijke basis door ons worden verwerkt.


1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Verantwoordelijk op het gebied van gegevensverwerking is:
HolidayPirates GmbH, Wallstraße 59, 10179 Berlijn.

De Data Protection Officer van HolidayPirates GmbH is de heer Roman Maczkowsky. Contactgegevens via e-mail: [email protected]


2. Welke categorieën persoonsgegevens worden van mij gebruikt?

We verwerken de contactgegevens en in aanvulling op de protocolgegevens die ontstaan door het gebruik van onze IT-systemen. Verder verwerken we contactgegevens zoals voornaam, achternaam, adres en e-mailadres van de winnaar in deze prijscompetitie.

2.1 Informatie die je met ons deelt om deel te nemen in onze winactie:

E-mailadres, Naam

3. Waar komen deze gegevens vandaan?

De gegevens komen rechtstreeks van u, aangezien de gegevens worden verzameld in het kader van uw deelname aan het kansspel.

4. Voor welke doeleinden worden mijn gegevens verwerkt? Op welke juridische grondslag
baseert het bedrijf dit?

a. Artikel 6 par. 1 lit. b) AVG
Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter nakoming van de overeenkomst tussen u en ons m.b.t. het kansspelcontract. Dit geldt ook voor de verwerking die voor het uitvoeren van de maatregelen voorafgaand aan de overeenkomst noodzakelijk zijn. De verwerking wordt verricht voor de uitvoering van contractueel gewaarborgde diensten, bv. de afhandeling van een eventuele vordering voor de prijs die wordt aangeboden als onderdeel van het kansspel. De rechtsgrondslag hiervoor is Artikel 6 par. 1 lit. b) AVG. In het kader van de naleving en uitvoering van de overeenkomst verwerken wij de gegevens die u ons heeft verstrekt bij het sluiten van de overeenkomst of in de loop van de contractuele relatie. Dit omvat met name uw stamgegevens (naam, achternaam, geboortedatum, adres, e-mailadres).

b. Artikel 6 par. 1 lit. a) AVG
Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, zullen wij de gegevens verwerken voor het doel dat is vermeld in de toestemmingsverklaring. U kunt een verleende toestemming te allen tijde herroepen.

c. Artikel 6 par. 1 lit. f) AVG

Tevens verwerken wij uw gegevens op ter bescherming van gerechtvaardigde belangen van ons of van derden. Dit geldt in het bijzonder voor de interne communicatie tussen verbonden ondernemingen en andere administratieve doeleinden.

5. Worden de gegevens doorgegeven?

Binnen ons bedrijf of bedrijfsnetwerk krijgen de werknemers toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om de contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen. Bovendien kunnen de door ons ingeschakelde serviceproviders voor deze doeleinden ook gegevens van ons ontvangen:
Touroperators, verkooppartners, IT-serviceproviders

Gleam

 • Adres en plaats van jurisdictie: Crowd9 PTY LTD, 16 Jacaranda Crescent, Mornington, VIC 3931, Australië,
 • GDPR-conformiteit: https://gleam.io/privacy
 • Doel: Dit ondersteunt het doel om campagneverplichtingen gecreëerd door HolidayPirates GmbH na te komen, om frauduleuze activiteiten in campagnes te detecteren en inzendingen ongeldig te maken, om e-mails van campagnes te verzenden
 • Openbaar gemaakte gegevens: e-mailadres, naam, cookie-id, IP-adres, algemene locatie, browseridentificatie

Adjust GmbH (Apps)

 • Adres: adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlijn, Duitsland
 • GDPR-conformiteit: https://www.adjust.com/gdpr/
 • Doel:
  • Ondersteuning bij het identificeren van het gedrag van mobiele applicaties om gerichte marketingbeslissingen voor te bereiden; Ondersteuning bij de efficiënte afhandeling en optimalisatie van mobiele campagnes voor sociale netwerken en elders op internet.
 • Alle gepseudonimiseerde gegevens:
  • Pseudoniem cookie-ID, advertentie-ID en apparaat-ID gebruikt door een bepaalde persoon, gebeurtenissen in de mobiele app over het gebruik van de mobiele app door een bepaalde gebruiker (in het bijzonder inloggen, succesvolle afronding van de transactie), maar geen betalings- en financiële gegevens.
  • Inhoud van de advertentie die moet worden afgeleverd bij een bepaalde gebruiker en, waar van toepassing, gerubriceerde advertentiegroep waartoe die persoon behoort.

We verzamelen informatie over je activiteiten in onze app, zoals informatie over service-gerelateerde-, diagnose- en prestatiesgegevens. Dit omvat informatie over je activiteiten (inclusief hoe je onze Services gebruikt, jouw Services-instellingen, hoe je communiceert met anderen met onze Services, en de tijd, frequentie en duur van jouw activiteiten en interacties), logbestanden en diagnostische, crash, website- en prestatielogboeken en rapporten. Als je de tracking in de app niet weigert (in "Gebruik en logboekinformatie"), worden sommige pseudonieme gegevens verzonden naar Adjust GmbH, Facebook Inc. en Google Ireland Limited. Gegevensverwerking volgens art. 6. (1) f GDPR wordt gerechtvaardigd door ons economisch belang bij het optimaliseren van bestaande producten en diensten en het bieden van technische functionaliteit.


6. Welke rechten heb ik?

U heeft principieel de volgende rechten:
• Recht op inzage (artikel 15 AVG)
• Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
• Recht op bezwaar (artikel 21 AVG)
• Recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG)
• Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG)
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG)

Voor zover wij ons op ons rechtmatig belang (artikel 6, lid 1, onder f) AVG) als rechtsgrondslag beroepen, beschikt u over een bezwaarrecht op grond van artikel 21 AVG.

Overeenkomstig artikel 21 AVG heeft u het recht
om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet verder verwerken voor direct-marketing doeleinden of een daaraan gerelateerde profilering.
Ook na uitoefening van uw recht van bezwaar verwerken wij uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor bescherming van de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te erkennen, uit te oefenen of te verdedigen (zie Art Par. 1, par. 6 DSGVO, het zogenaamde "beperkt recht van bezwaar"). In dat geval heeft u alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

7. Heb ik recht op beroep?

Ja, u heeft de mogelijkheid om rechtstreeks bij ons of bij een verantwoordelijke toezichthoudende instantie een klacht in te dienen voor gegevensbescherming.

Wij hechten groot belang aan transparantie. Aarzel niet om met ons contact op te nemen indien u vragen heeft.

8. Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van het bestaande contract. Als de gegevens niet langer nodig zijn om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen, verwijderen wij de gegevens regelmatig, maar we moeten ons aan de wettelijke opslagverplichtingen houden (met name § 257 HGB en § 147 AO). Deze kunnen tot 10 jaar duren.

Indien gegevens moeten worden bewaard om de tenuitvoerlegging van rechtsvorderingen te waarborgen, kan de verjaringstermijn oplopen tot 30 jaar, waarbij een normale verjaringstermijn drie jaar bedraagt.
Wanneer uw gegevens worden gebruikt voor reclamedoeleinden, zullen wij de gegevens alleen verwerken totdat u bezwaar maakt tegen het gebruik ervan of u uw toestemming heeft ingetrokken of het gebruik van deze gegevens niet langer wettelijk is toegestaan.

9. Moet ik mijn gegevens aan u achterlaten?

In het kader van onze contractuele relatie dient u de persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de naleving en uitvoering van de overeenkomst of voor de verwerking ervan waartoe wij wettelijk zijn verplicht. Als u ze niet beschikbaar stelt zou dit betekenen dat we regelmatig niet in staat zijn om het contract met u te sluiten.

​Privacybeleid voor het kansspel