Global Brand Assets/Campaigns/WhatsApp 2022/beach-summer-friends-1200x630_mld00r_wdbxop

Privacybeleid voor het kansspel

Privacybeleid voor het kansspel

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan de naleving van de wetgeving over gegevensbescherming. Hieropvolgend leggen wij u in het bijzonder uit welke persoonsgegevens voor welk doel en op welke wettelijke basis door ons worden verwerkt.

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Verantwoordelijk op het gebied van gegevensverwerking is:

Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlijn

De commissaris voor gegevensbescherming van HolidayPirates GmbH is de heer Roman Maczkowsky. Contactgegevens via e-mail: [email protected]

2. Welke categorieën persoonsgegevens worden van mij gebruikt?

We verwerken de contactgegevens (e-mailadres), naast de protocolgegevens die ontstaan bij het gebruik van onze IT-systemen. Verder verwerken we de volgende soorten contactgegevens die door de winnaar van de winactie worden verstrekt: voornaam, achternaam en e-mailadres.

E-mailadres

Adres

IBAN en BIC-rekeningnummer van de piraat die wint

3. Waar komen deze gegevens vandaan?

De gegevens komen rechtstreeks van u, aangezien de gegevens worden verzameld in het kader van uw deelname aan het kansspel.

4. Voor welke doeleinden worden mijn gegevens verwerkt? Op welke juridische grondslag

baseert het bedrijf dit?

a. Artikel 6 par. 1 lit. b) AVG

Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter nakoming van de overeenkomst tussen u en ons m.b.t. het kansspelcontract. Dit geldt ook voor de verwerking die voor het uitvoeren van de maatregelen voorafgaand aan de overeenkomst noodzakelijk zijn. De verwerking wordt verricht voor de uitvoering van contractueel gewaarborgde diensten, bv. de afhandeling van een eventuele vordering voor de prijs die wordt aangeboden als onderdeel van het kansspel. De rechtsgrondslag hiervoor is Artikel 6 par. 1 lit. b) AVG. In het kader van de naleving en uitvoering van de overeenkomst verwerken wij de gegevens die u ons heeft verstrekt bij het sluiten van de overeenkomst of in de loop van de contractuele relatie. Dit omvat met name uw stamgegevens (naam, achternaam, geboortedatum, adres, e-mailadres).

b. Artikel 6 par. 1 lit. a) AVG

Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, zullen wij de gegevens verwerken voor het doel dat is vermeld in de toestemmingsverklaring. U kunt een verleende toestemming te allen tijde herroepen.

c. Artikel 6 par. 1 lit. f) AVG

Tevens verwerken wij uw gegevens op ter bescherming van gerechtvaardigde belangen van ons of van derden. Dit geldt in het bijzonder voor de interne communicatie tussen verbonden ondernemingen en andere administratieve doeleinden.

5. Worden de gegevens doorgegeven?

Binnen ons bedrijf of bedrijfsnetwerk krijgen de werknemers toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om de contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen. Bovendien kunnen de door ons ingeschakelde serviceproviders voor deze doeleinden ook gegevens van ons ontvangen:

Vonage B.V.

De WhatsApp nieuwsbrief wordt verzonden via de messenger service provider genaamd Vonage B.V.

Adres: Vonage B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Nederland

GDPR-conformiteit: https://www.vonage.com/legal/privacy-policy/

Doel: Voor directe communicatie en het uitsturen van aanbiedingen op onze website

Onthulde gegevens: geheel gepseudonimiseerde gegevens : telefoonnummer, profielfoto (optioneel), voor- en achternaam (optioneel), Messenger ID (automatisch), verstuurde berichten of vragen aan ons.

Whatsapp Inc.

Adres: WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië 94025, Verenigde Staten

GDPR-conformiteit: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea

Om gebruik te kunnen maken van onze WhatsApp service dien je een bestaande account te hebben bij WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië, 94025, Verenigde Staten, wiens privacybeleid u hierboven kunt terugvinden.

We willen u erop wijzen dat de betreffende aanbieder persoonlijke gegevens ontvangt die ook worden verwerkt op servers in de VS, waarbij geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd. U kunt meer informatie vinden door naar de gegevensbeschermingsvoorschriften van de respectieve hierboven vermelde messenger-diensten te gaan.

Bank

Adres: Commerzbank Aktiengesellschaft, Kaiserplatz, 60311 Frankfurt/Main

GDPR-conformiteit: https://www.commerzbank.de/portal/de/angebot/garmin/garmin-1/footer-8/recht-7/recht.html

De bankgegevens worden opgeslagen voor interne communicatiedoeleinden, bijvoorbeeld als ze per e-mail naar de financiële afdeling worden gestuurd. Dit wordt intern verwijderd zodra de overdracht is voltooid. Bankafschriften moeten wij 10 jaar bewaren. Deze gegevens worden na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke voorschriften definitief verwijderd.

6. Welke rechten heb ik?

U heeft principieel de volgende rechten:

• Recht op inzage (artikel 15 AVG)

• Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

• Recht op bezwaar (artikel 21 AVG)

• Recht op gegevens wissing (artikel 17 AVG)

• Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG)

• Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG)

Voor zover wij ons op ons rechtmatig belang (artikel 6, lid 1, onder f) AVG) als rechtsgrondslag beroepen, beschikt u over een bezwaarrecht op grond van artikel 21 AVG.

Overeenkomstig artikel 21 AVG heeft u het recht

om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet verder verwerken voor direct-marketing doeleinden of een daaraan gerelateerde profilering.

Ook na uitoefening van uw recht van bezwaar verwerken wij uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor bescherming van de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te erkennen, uit te oefenen of te verdedigen (zie Art Par. 1, par. 6 DSGVO, het zogenaamde "beperkt recht van bezwaar"). In dat geval heeft u alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

7. Heb ik recht op beroep?

Ja, u heeft de mogelijkheid om rechtstreeks bij ons of bij een verantwoordelijke toezichthoudende instantie een ​​klacht in te dienen voor gegevensbescherming.

Wij hechten groot belang aan transparantie. Aarzel niet om met ons contact op te nemen indien u vragen heeft.

8. Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van het bestaande contract. Als de gegevens niet langer nodig zijn om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen, verwijderen wij de gegevens regelmatig, maar we moeten ons aan de wettelijke opslag verplichtingen houden (met name § 257 HGB en § 147 AO). Deze kunnen tot 10 jaar duren.

Indien gegevens moeten worden bewaard om de tenuitvoerlegging van rechtsvorderingen te waarborgen, kan de verjaringstermijn oplopen tot 30 jaar, waarbij een normale verjaringstermijn drie jaar bedraagt.

Wanneer uw gegevens worden gebruikt voor reclamedoeleinden, zullen wij de gegevens alleen verwerken totdat u bezwaar maakt tegen het gebruik ervan of u uw toestemming heeft ingetrokken of het gebruik van deze gegevens niet langer wettelijk is toegestaan.

9. Moet ik mijn gegevens aan u achterlaten?

In het kader van onze contractuele relatie dient u de persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de naleving en uitvoering van de overeenkomst of voor de verwerking ervan waartoe wij wettelijk zijn verplicht. Als u ze niet beschikbaar stelt zou dit betekenen dat we regelmatig niet in staat zijn om het contract met u te sluiten.