VakantiePiraten
Profile

Wij waarderen jouw privacy

Wij gebruiken cookies om jouw browse-ervaring te verbeteren, gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en ons verkeer te analyseren. Door op "Alles accepteren" te klikken accepteer je dit en geef je toestemming dat we deze informatie delen met derden en dat je gegevens in de VS verwerkt kunnen worden. Lees voor meer informatie onze .

Je kunt je voorkeuren op elk moment aanpassen. Als je weigert, gebruiken we alleen de essentiële cookies en ontvang je helaas geen gepersonaliseerde inhoud. Om te weigeren, .

Privacybeleid en Algemene Voorwaarden - Prijsvraag

Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten

E-mailcampagne 2024

Prijsvraag en organisator

De online-prijsvraag, e-mailcamapgne 2024 (hierna: „prijsvraag”) wordt aangeboden door HolidayPirates GmbH, Neue Grünstrasse 18, 10179 Berlijn, Duitsland (hierna: „HolidayPirates”). Deelname aan de prijsvraag geschiedt uitsluitend onder de volgende deelnamevoorwaarden.

2. Deelname

2.1 Deelname staat open voor eenieder met een leeftijd van 18 jaar of ouder. Deelname staat niet open voor medewerkers van HolidayPirates en verbonden ondernemingen en hun familieleden.

2.2 Deelname aan de prijsvraag is uitsluitend mogelijk in de periode 04 maart 2024 vanaf (10:00 lokale tijd) tot 17 maart 2024(23:59 lokale tijd). De te winnen prijs bedraagt een vakantie ter waarde van €3000 en zal worden verloot onder alle deelnemende markten. Deelname aan de prijsvraag is gratis.

2.3 Iedereen die zich voor 17 maart 2024 via de pagina Prijsvraag aanmeldt voor de nieuwsbrief en vervolgens zijn/haar aanmelding per e-mail bevestigt, doet mee aan de Prijsvraag. Reeds ingeschreven nieuwsbriefabonnees moeten hun e-mailadres opnieuw invoeren via deze webpagina:https://www.vakantiepiraten.nl/winactie/neem-deel-aan-onze-winactie om deel te nemen aan de Wedstrijd. Acties van gebruikers kunnen leiden tot meer wedstrijdgerelateerde e-mails. Bevestiging van inschrijving is noodzakelijk om deel te nemen aan de wedstrijd.

Deelnemers ontvangen een gepersonaliseerde link om te delen met hun contacten na het invoeren van hun e-mailadres. Hoe meer vrienden een deelnemer uitnodigt om deel te nemen aan de nieuwsbriefservice, hoe groter de kans om de prijs te winnen. De deelnemers verhogen hun winkansen met 10 extra vermeldingen elke keer dat ze de gepersonaliseerde link delen met een vriend via de kanalen op de wedstrijdwidget en de doorverwezen vriend zich succesvol registreert voor de VakantiePiraten Nieuwsbriefservice. Bovendien ontvangt elke deelnemer na de eerste succesvolle verwijzing van een vriend een beloning in de vorm van de beste tips voor reizigers.

In ruil voor deelname aan de wedstrijd vragen we je toestemming om je in de toekomst onze nieuwsbrief met onze beste vakantieaanbiedingen en reisinformatie per e-mail te sturen. Je persoonlijke gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. Meer hierover in ons privacybeleid.

2.4 Voor deelname aan de prijsvraag dient u te voldoen aan de in punt 2.3 omschreven voorwaarden. HolidayPirates is niet verantwoordelijk voor te late en/of onvolledige aanmeldingen.

3. Uitvoering en verstrekking van de prijzen

3.1 Alleen de hieronder nader omschreven prijzen worden verloot:

1 vakantie ter waarde van €3.000. De waarde van deze prijs kan alleen worden gebruikt voor het boeken van vluchten en hotels. De resterende waarde wordt verbeurd. Er is slechts één prijs beschikbaar voor alle deelnemende markten (Duitsland, VK, Frankrijk, Spanje, Italië, VS, Nederland en België) aan de wedstrijd. Geld dat overblijft van de oorspronkelijke prijs van de winactie na het boeken van de vluchten en accommodatie kan niet worden gebruikt door een derde partij die in geen verband staat met de prijs. Complexe reizen in meerdere steden zijn niet toegestaan. VakantiePiraten zal naar eigen goeddunken beslissen wat een complexe multi-city trip inhoudt

3.2 Winnaars worden binnen een werkdag na afloop van de actieperiode door loting bepaald.

3.3 De winnaar ontvangt bericht dat hij een prijs gewonnen heeft via een e-mail aan het door hem opgegeven e-mailadres (zie 2.3). De verloting vindt plaats na 17 maart 2024. De winnaar dient de ontvangst van de kennisgeving, zijn naam en zijn adres binnen 3 dagen na de kennisgeving door de aanbieder te bevestigen via de in de kennisgeving genoemde contactmogelijkheden; indien hij dit nalaat, wordt de prijs aan een andere prijsvraag deelnemer toegekend. Wat dit betreft, draagt de deelnemer er zelf zorg voor dat hij via zijn e-mailaccount kennis neemt van het bericht van HolidayPirates dat hij een prijs gewonnen heeft. De prijzen die tijdens de prijsvraag via onze communicatiekanalen worden bekendgemaakt, worden met behulp van de wisselkoersen op de slotdag omgerekend naar lokale valuta. Voor zover de prijs bestaat uit deelname aan een reis worden de bijzonderheden van de reis in overleg met de prijswinnaars geregeld.

3.4 De winnaar moet binnen één jaar nadat hij/zij de prijs heeft opgeëist reizen. Anders wordt de prijs verbeurd.

3.5 De levering van niet-contante prijzen is gratis voor alle markten. Dit geldt voor één afleverpoging. Anders moet de winnaar de transportkosten en andere uitgaven (douanerechten, belastingen enz.) zelf betalen.

3.6 De aanspraak op de prijs kan niet worden gecedeerd of overgedragen. De prijs kan niet in geld worden uitbetaald, en niet worden aangevuld of gewijzigd. VakantiePiraten behoudt zich het recht voor om indien de prijs om welke reden dan ook niet ter beschikking kan worden gesteld, een gelijkwaardige prijs ter vervanging te verstrekken.

3.7 De te winnen reis in de loting wordt geregeld door VakantiePiraten. VakantiePiraten is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de reis.

3.8 De winactie wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met Facebook of Instagram. Facebook en Instagram zijn niet beschikbaar voor contact over de wedstrijd.

3.9 De gewonnen reis moet vertrekken vanuit een van de deelnemende landen: Duitsland, UK, Frankrijk, Spanje, Italië, de Verenigde Staten, Nederland en België.

3.10 De winnaar is zelf verantwoordelijk voor eventuele reisbenodigdheden zoals paspoort, visa of andere verplichte reisdocumenten voor de reis die geregeld wordt met HolidayPirates. Mocht de winnaar onoverkomelijk niet op tijd de benodigde reisdocumenten hebben is HolidayPirates niet verantwoordelijk voor het reorganiseren van de reis.

3.11 De prijs kan beschouwd worden als een belastbaar voordeel voor de winnaar. De winnaar is volledig en direct verantwoordelijk voor de berekening en betaling van mogelijke belastingheffingen op de prijs.

4. Uitsluiting van deelname

4.1 In geval van overtreding van deze deelnamevoorwaarden behoudt VakantiePiraten zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van de prijsvraag.

4.2 Bovendien behoudt HolidayPirates zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die ongeoorloofde hulpmiddelen gebruiken of anderszins door manipulatie voordelen proberen te verkrijgen (in het bijzonder door middel van groepsdeelnames of meervoudige deelnames, tenzij deze door HolidayPirates uitdrukkelijk zijn toegelaten). Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien gebruik wordt gemaakt van automatische scripts, hackertools, Trojaanse paarden of virussen of als een deelnemer zich met andere ongeoorloofde middelen voordelen verschaft. Ook het opgeven van onjuiste persoonsgegevens of het gebruik van ‘fakeprofielen’ kan tot uitsluiting leiden. In voorkomend geval kunnen dan – ook achteraf – prijzen worden ingetrokken en/of teruggevorderd.

5. Voortijdige beëindiging resp. stopzetting van de prijsvraag

HolidayPirates is bevoegd de prijsvraag voortijdig te stoppen, te onderbreken of te wijzigen indien er sprake is van onvoorziene, buiten de invloed van de organisator liggende omstandigheden die de oorspronkelijke uitvoering bemoeilijken of die met zich brengen dat de oorspronkelijke uitvoering niet langer van HolidayPirates gevergd kan worden. Hieronder vallen in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het ongeoorloofd ingrijpen van derden, technische problemen met betrekking tot hardware of software waar de organisator geen invloed op heeft, en schendingen van het recht die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de prijsvraag, in het bijzonder manipulatie van het verloop van de prijsvraag.

6. Gegevensverwerking bij de prijsvraag

Specificaties over de gegevens die in het kader van het kansspel worden verwerkt en de rechten die in dit verband ten gunste van de deelnemer bestaan, vindt u in onze gegevensbescherming informatie.

7. Slotbepalingen

7.1 Een beroep op de rechter is uitgesloten.

7.2 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het in het Duitse recht overgenomen VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (Weens Koopverdrag of CISG).

7.3 Indien afzonderlijke bepalingen ongeldig zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Privacybeleid voor het kansspel

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan de naleving van de wetgeving over gegevensbescherming. Hieropvolgend leggen wij u in het bijzonder uit welke persoonsgegevens voor welk doel en op welke wettelijke basis door ons worden verwerkt.

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Verantwoordelijk op het gebied van gegevensverwerking is:

HolidayPirates GmbH, Neue Grünstrasse 18, 10179 Berlijn

De commissaris voor gegevensbescherming van HolidayPirates GmbH is: [email protected]

2. Welke categorieën persoonsgegevens worden van mij gebruikt?

We verwerken de contactgegevens (e-mailadres), naast de protocolgegevens die voortkomen uit het gebruik van onze IT-systemen. Verder verwerken we de volgende soorten contactgegevens die door de winnaar van de wedstrijd worden verstrekt:

Volledige naam

E-mailadres

Adres en IBAN + BIC van de bankrekening van de winnaar

3. Waar komen deze gegevens vandaan?

De gegevens komen rechtstreeks van u, aangezien de gegevens worden verzameld in het kader van uw deelname aan het kansspel.

4. Voor welke doeleinden worden mijn gegevens verwerkt? Op welke juridische grondslag

baseert het bedrijf dit?

a. Artikel 6 par. 1 lit. b) AVG

Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter nakoming van de overeenkomst tussen u en ons m.b.t. het kansspelcontract. Dit geldt ook voor de verwerking die voor het uitvoeren van de maatregelen voorafgaand aan de overeenkomst noodzakelijk zijn. De verwerking wordt verricht voor de uitvoering van contractueel gewaarborgde diensten, bv. de afhandeling van een eventuele vordering voor de prijs die wordt aangeboden als onderdeel van het kansspel. De rechtsgrondslag hiervoor is Artikel 6 par. 1 lit. b) AVG. In het kader van de naleving en uitvoering van de overeenkomst verwerken wij de gegevens die u ons heeft verstrekt bij het sluiten van de overeenkomst of in de loop van de contractuele relatie. Dit omvat met name uw stamgegevens (naam, achternaam, geboortedatum, adres, e-mailadres).

b. Artikel 6 par. 1 lit. a) AVG

Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, zullen wij de gegevens verwerken voor het doel dat is vermeld in de toestemmingsverklaring. U kunt een verleende toestemming te allen tijde herroepen.

c. Artikel 6 par. 1 lit. f) AVG

Tevens verwerken wij uw gegevens op ter bescherming van gerechtvaardigde belangen van ons of van derden. Dit geldt in het bijzonder voor de interne communicatie tussen verbonden ondernemingen en andere administratieve doeleinden.

5. Worden de gegevens doorgegeven?

Binnen ons bedrijf of bedrijfsnetwerk krijgen de werknemers toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om de contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen. Bovendien kunnen de door ons ingeschakelde serviceproviders voor deze doeleinden ook gegevens van ons ontvangen:

Touroperators, verkooppartners, IT-serviceproviders

ReferralHero door LD Innovations LLC

Adres & plaats van jurisdictie: ReferralHero by LD Innovations LLC, 8 Rocky Hill Rd. Chadds Ford, PA 19317 VS

Naleving GDPR: https://referralhero.com/privacy-policy

Doel: Dit ondersteunt het doel om campagneverplichtingen na te komen die zijn aangemaakt door HolidayPirates GmbH, om frauduleuze activiteiten in campagnes te detecteren en inzendingen ongeldig te maken, om campagne-e-mails te versturen.

Openbaar gemaakte gegevens: E-mailadres, naam, cookie-ID, IP-adres, algemene locatie, browseridentificatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons gegevensbeschermingsbeleid.

Iterable Inc.

De technische dienstverlener Iterable Inc. is onze verwerker voor het verzenden van nieuwsbrieven.

Adres & plaats van jurisdictie: Iterable Inc., 71 Stevenson Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, VS

Naleving GDPR: https://iterable.com/trust/privacy-policy/

Doel: Voor reclamecampagnes en het versturen van aanbiedingen vanaf onze website

Openbaar gemaakte gegevens: E-mailadres (verplicht), voor- en achternaam (vrijwillig), inschrijvingsdatum (automatisch verzameld), het land geselecteerd voor het abonnement (automatisch verzameld)

In ruil voor deelname aan de wedstrijd vragen wij uw toestemming om u in de toekomst onze nieuwsbrief met onze beste vakantieaanbiedingen en reisinformatie per e-mail te sturen. Uw persoonlijke gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. Meer hierover in ons privacybeleid.

Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, wordt uw gedrag in onze nieuwsbrief geregistreerd (bijhouden van het openen van e-mails en klikken op links). Zodra u een nieuwsbrief opent en/of erop klikt, worden gepseudonimiseerde gegevens opgeslagen. In dit geval gebruiken we de gegevens om de inhoud en aanbiedingen van onze website te optimaliseren. Om onze nieuwsbrief aan te kunnen passen aan uw behoeften, gebruiken we cookies die uw links volgen indien nodig (retargeting). Op deze manier ontvangt u speciale aanbiedingen en informatie die aansluiten bij uw interesses. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met deze procedure. Natuurlijk heb je altijd de mogelijkheid om dit tegen te spreken.

De wettelijke basis voor het versturen van de nieuwsbrief is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 para. 1 (a) GDPR.

Door je te registreren, geef je ook toestemming voor de verwerking van je gegevens in de VS in overeenstemming met artikel 49 Paragraaf 1 zin 1 Letter a GDPR. De VS is door het Europees Hof van Justitie beoordeeld als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens EU-normen. In het bijzonder bestaat het risico dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden, mogelijk zelfs zonder enig rechtsmiddel.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor onze nieuwsbrief; de link om dit te doen staat aan het einde van elke nieuwsbrief. Zodra u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief, ontvangt u geen aanbiedingen meer van ons. Uw persoonlijke gegevens worden niet opnieuw gebruikt en worden onmiddellijk geblokkeerd. Uw gegevens worden nog 3 jaar bewaard voordat ze worden verwijderd. Rechtsgrondslag voor het bewaren van de gegevens is ons rechtmatig belang om te bewijzen dat de levering van e-mails met uw toestemming is gebeurd om mogelijke claims af te weren.

6. Welke rechten heb ik?

U heeft principieel de volgende rechten:

• Recht op inzage (artikel 15 AVG)

• Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

• Recht op bezwaar (artikel 21 AVG)

• Recht op gegevens wissing (artikel 17 AVG)

• Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG)

• Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG)

Voor zover wij ons op ons rechtmatig belang (artikel 6, lid 1, onder f) AVG) als rechtsgrondslag beroepen, beschikt u over een bezwaarrecht op grond van artikel 21 AVG.

Overeenkomstig artikel 21 AVG heeft u het recht

om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet verder verwerken voor direct-marketing doeleinden of een daaraan gerelateerde profilering.

Ook na uitoefening van uw recht van bezwaar verwerken wij uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor bescherming van de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te erkennen, uit te oefenen of te verdedigen (zie Art Par. 1, par. 6 DSGVO, het zogenaamde "beperkt recht van bezwaar"). In dat geval heeft u alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

7. Heb ik recht op beroep?

Ja, u heeft de mogelijkheid om rechtstreeks bij ons of bij een verantwoordelijke toezichthoudende instantie een ​​klacht in te dienen voor gegevensbescherming.

Wij hechten groot belang aan transparantie. Aarzel niet om met ons contact op te nemen indien u vragen heeft.

8. Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van het bestaande contract. Als de gegevens niet langer nodig zijn om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen, verwijderen wij de gegevens regelmatig, maar we moeten ons aan de wettelijke opslag verplichtingen houden (met name § 257 HGB en § 147 AO). Deze kunnen tot 10 jaar duren.

Indien gegevens moeten worden bewaard om de tenuitvoerlegging van rechtsvorderingen te waarborgen, kan de verjaringstermijn oplopen tot 30 jaar, waarbij een normale verjaringstermijn drie jaar bedraagt.

Wanneer uw gegevens worden gebruikt voor reclamedoeleinden, zullen wij de gegevens alleen verwerken totdat u bezwaar maakt tegen het gebruik ervan of u uw toestemming heeft ingetrokken of het gebruik van deze gegevens niet langer wettelijk is toegestaan.

9. Moet ik mijn gegevens aan u achterlaten?

In het kader van onze contractuele relatie dient u de persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de naleving en uitvoering van de overeenkomst of voor de verwerking ervan waartoe wij wettelijk zijn verplicht. Als u ze niet beschikbaar stelt zou dit betekenen dat we regelmatig niet in staat zijn om het contract met u te sluiten.