Guy sitting on destroyed airplane under the northern lights in Iceland

Deelnamevoorwaarden - Prijsvraag

Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten

„App - Bestemming”

1. Prijsvraag en organisator

De online-prijsvraag „App - bestemming” (hierna: „prijsvraag”) wordt aangeboden door HolidayPirates GmbH, Warschauer Platz, 10245 Berlijn, Duitsland (hierna: „HolidayPirates”). Deelname aan de prijsvraag geschiedt uitsluitend onder de volgende deelnamevoorwaarden.

2. Deelname

2.1 Deelname staat open voor eenieder met een leeftijd van 18 jaar of ouder. Deelname staat niet open voor medewerkers van HolidayPirates en verbonden ondernemingen en hun familieleden.

2.2 Deelname aan de prijsvraag is uitsluitend mogelijk in de periode 6 september 2021 vanaf (10:00 lokale tijd) tot 19 september 2021 (23:59 lokale tijd). De te winnen prijs bedraagt €2000 en zal worden verloot onder alle deelnemende markten. Deelname aan de prijsvraag is gratis.

2.3 Om deel te nemen aan de loting, is het downloaden van de VakantiePiraten-app en aanmelden voor de winactie in de app vereist. De gebruiker kan de app downloaden of updaten in de App- of Play Store. Na het openen van de app moet de gebruiker een markt kiezen. Na deze stap verschijnt een winactie-bericht op het scherm van de app. De gebruiker moet een geldig e-mailadres invoeren op het deelnameformulier dat in de app verschijnt en op de verzendknop klikken om mee te doen.

2.4 Voor deelname aan de prijsvraag dient u te voldoen aan de in punt 2.3 omschreven voorwaarden. HolidayPirates is niet verantwoordelijk voor te late en/of onvolledige aanmeldingen.

3. Uitvoering en verstrekking van de prijzen

3.1 Alleen de hieronder nader omschreven prijzen worden verloot:

Een vakantie ter waarde van €2.000. De waarde van deze prijs kan alleen worden gebruikt voor het boeken van vluchten en hotels. De resterende waarde komt te vervallen. Er is slechts één prijs beschikbaar voor alle deelnemende markten (Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, VK, Frankrijk, Spanje, Italië, VS, Nederland en België) aan de wedstrijd. Geld dat overblijft van de oorspronkelijke prijs van de winactie na het boeken van het reisarrangement (vluchten en accommodatie) kan niet worden gebruikt door een derde partij die in geen verband staat met de prijs. Complexe reizen in meerdere steden zijn niet toegestaan. VakantiePiraten zal naar eigen goeddunken beslissen wat een complexe multi-city trip inhoudt

3.2 De winnaar ontvangt bericht dat hij een prijs gewonnen heeft via een e-mail aan het door hem opgegeven e-mailadres (zie 2.3). De verloting vindt plaats na 19 september 2021. De winnaar dient de ontvangst van de kennisgeving, zijn naam en zijn adres binnen 3 dagen na de kennisgeving door de aanbieder te bevestigen via de in de kennisgeving genoemde contactmogelijkheden; indien hij dit nalaat wordt de prijs aan een andere prijsvraagdeelnemer toegekend. Wat dit betreft draagt de deelnemer er zelf zorg voor dat hij via zijn e-mailaccount kennis neemt van het bericht van HolidayPirates dat hij een prijs gewonnen heeft. De prijzen die tijdens de prijsvraag via onze communicatiekanalen worden bekendgemaakt, worden met behulp van de wisselkoersen op de slotdag omgerekend naar lokale valuta. Voor zover de prijs bestaat uit deelname aan een reis worden de bijzonderheden van de reis in overleg met de prijswinnaars geregeld.

3.3 De winnaar moet binnen één jaar nadat hij/zij de prijs heeft opgeëist reizen. Anders wordt de prijs verbeurd.

3.4 De levering van niet-contante prijzen is gratis voor alle markten. Dit geldt voor één afleverpoging. Anders moet de winnaar de transportkosten en andere uitgaven (douanerechten, belastingen enz.) zelf betalen.

3.5 De aanspraak op de prijs kan niet worden gecedeerd of overgedragen. De prijs kan niet in geld worden uitbetaald, en niet worden aangevuld of gewijzigd. VakantiePiraten behoudt zich het recht voor om indien de prijs om welke reden dan ook niet ter beschikking kan worden gesteld, een gelijkwaardige prijs ter vervanging te verstrekken.

3.6 De te winnen reis in de loting wordt geregeld door VakantiePiraten. VakantiePiraten is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de reis.

3.7 De winactie wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met Facebook of Instagram. Facebook en Instagram zijn niet beschikbaar voor contact over de wedstrijd.

3.8 De gewonnen reis moet vertrekken vanuit een van de deelnemende landen: Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, UK, Frankrijk, Spanje, Italië, de Verenigde Staten, Nederland en België.

3.9 De winnaar is zelf verantwoordelijk voor eventuele reisbenodigdheden zoals paspoort, visa of andere verplichte reisdocumenten voor de reis die geregeld wordt met HolidayPirates. Mocht de winnaar onoverkomelijk niet op tijd de benodigde reisdocumenten hebben is HolidayPirates niet verantwoordelijk voor het reorganiseren van de reis.

3.10 De prijs kan beschouwd worden als een belastbaar voordeel voor de winnaar. De winnaar is volledig en direct verantwoordelijk voor de berekening en betaling van mogelijke belastingheffingen op de prijs.

4. Uitsluiting van deelname

4.1 In geval van overtreding van deze deelnamevoorwaarden behoudt VakantiePiraten zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van de prijsvraag.

4.2 Bovendien behoudt HolidayPirates zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die ongeoorloofde hulpmiddelen gebruiken of anderszins door manipulatie voordelen proberen te verkrijgen (in het bijzonder door middel van groepsdeelnamen of meervoudige deelnamen, tenzij deze door HolidayPirates uitdrukkelijk zijn toegelaten). Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien gebruik wordt gemaakt van automatische scripts, hackertools, Trojaanse paarden of virussen of als een deelnemer zich met andere ongeoorloofde middelen voordelen verschaft. Ook het opgeven van onjuiste persoonsgegevens of het gebruik van ‘fakeprofielen’ kan tot uitsluiting leiden. In voorkomend geval kunnen dan – ook achteraf – prijzen worden ingetrokken en/of teruggevorderd.

5. Voortijdige beëindiging resp. stopzetting van de prijsvraag

HolidayPirates is bevoegd de prijsvraag voortijdig te stoppen, te onderbreken of te wijzigen indien er sprake is van onvoorziene, buiten de invloed van de organisator liggende omstandigheden die de oorspronkelijke uitvoering bemoeilijken of die met zich brengen dat de oorspronkelijke uitvoering niet langer van HolidayPirates gevergd kan worden. Hieronder vallen in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het ongeoorloofd ingrijpen van derden, technische problemen met betrekking tot hardware of software waar de organisator geen invloed op heeft, en schendingen van het recht die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de prijsvraag, in het bijzonder manipulatie van het verloop van de prijsvraag.

6. Gegevensverwerking bij de prijsvraag

Specificaties over de gegevens die in het kader van het kansspel worden verwerkt en de rechten die in dit verband ten gunste van de deelnemer bestaan, vindt u in onze gegevensbeschermingsinformatie.

7. Slotbepalingen

7.1 Een beroep op de rechter is uitgesloten.

7.2 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het in het Duitse recht overgenomen VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (Weens Koopverdrag of CISG).

7.3 Indien afzonderlijke bepalingen ongeldig zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.